RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W HOTELACH BIAŁY DOM W PANIÓWKACH ORAZ RYBNIKU

 

W PRZYPADKU PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH, ADMINISTRATOR PRZEKAŻE SKONKRETYZOWANE INFORMACJE UWZGLĘDNIAJĄCE SPECYFIKĘ KONKRETNEGO PROCESU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (dalej jako RODO) informuję, że:

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wojciech Swoboda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Restauracja, hotel "Biały Dom II" Wojciech Swoboda (zwany dalej Hotelem lub Administratorem);

siedziba: ul. Łukowa nr 10, 44-207 Rybnik, oddział: ul. Karola Darwina, 44-177 Paniówki,

NIP: 6422904595,      REGON: 242840327,            e-mail: rodo@bialydom.com.pl;

 

 

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. prawidłowego zawarcia i wykonania umowy w przedmiocie świadczenia usług hotelarskich/gastronomicznych/SPA, w tym kontaktowania się z klientem w związku z jej realizacją, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. realizacji usług hotelarskich/gastronomicznych/weselnych/SPA na rzecz osoby niebędącej stroną umowy z Hotelem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową lub obrony przed roszczeniami wystosowanymi względem Hotelu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. archiwizowania dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 6. obsługi zapytań kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, oraz poczty elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, i f RODO;
 7. zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu za pomocą monitoringu hotelowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO
 8. wypełniania obowiązków statystycznych pozwalających na usprawnienie i udoskonalenie prowadzonej działalności na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 2. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 3. podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności, w tym zwłaszcza dostawcom zewnętrznych systemów wspierających działalność, podmiotom świadczącym usługi hostingu, dostawcom oprogramowania do zarządzania systemami, podmiotom świadczącym obsługę techniczną oprogramowania, dostawcom zapewniającym oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną oraz wiadomości SMS, kancelariom prawnym oraz podmiotom doradczym, partnerom Administratora prowadzącym sklepy stacjonarne i innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora.

 

Ponadto odbiorcą Pani/Pana danych może być właściwy organ władzy publicznej, w sytuacji gdy Administrator będzie miał obowiązek przekazania danych osobowych temu organowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z usług Hotelu oraz po jego zakończeniu, tj. przez okres jaki przewidują przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, w szczególności:

 1. do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy – w przypadku danych zawartych w umowach;
 2. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego – w przypadku dokumentów rozliczeniowych;
 3. do czasu wycofania zgody – w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody;
 4. do czasu wniesienia sprzeciwu - w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu;
 5. przez okres 3 lat – w odniesieniu do danych przekazywanych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej.

 

 1. UPRAWNIENIA OSOBY KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

Przysługuje Pani/Panu prawo do :

 1. dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
 2. sprostowania swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
 3. usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO;
 5. przenoszenia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO;
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody);
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

 1. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH – W PRZYPADKU GDY DANE POCHODZĄ OD OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych może skutkować odmową wykonania usługi przez Administratora.

 

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Administrator przetwarzając dane osobowe nie podejmuje wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji wskazanych w art. 22 RODO.