Status: zrealizowany

Wartość całkowita projektu: 854 488,17 zł

Wydatki kwalifikowalne: 606 738,55 zł

Dofinansowanie: 513 845,01 zł

Źródło dofinansowania:

Projekt nr

WND-RPSL.03.02.00-24-07DC/20-005 , tytuł: Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo sanitarne
świadczonych usług w świetle zagrożenia epidemiologicznego COVID19

Opis przedmiotu projektu:

W ramach projektu zostaną
zrealizowane następujące działania mające na celu zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych
rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo sanitarne świadczonych usług w świetle zagrożenia epidemiologicznego COVID19.:
1. Zakup i montaż innowacyjnej oczyszczalni ścieków.
2. Modernizacja zaplecza kuchennego w oparciu o innowacyjny sprzęt kuchenny

Termin realizacji: 01.12.2021 – 31.10.2022 r